Results of contest #167 (Jul 26, 2019)

Scrambles:
 1. R' U' F B2 D2 R2 D2 L2 F2 U R2 D B2 L F' U R F U B' L D R2 U2 R' U' F 
 2. R' U' F D2 L2 D' F2 L2 U L2 B2 U2 L U R2 U F' U' B D F2 L B' R' U' F 
 3. R' U' F U2 F2 U2 B2 R2 D' B2 U' L2 D L' F' R2 F' U2 R F' D U F R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
πŸ₯‡ 24.00
Svetlana Skachkova 1. R2 L' F U2 R' F2 R B2 R' F R B R' F R F L D L D B' D' L B D L2 (26)

2. R' B U' B' U2 B' U F' B L' U2 R' D U' R2 D' B2 D' B2 R' (20)

3. B2 D L' B' R' L2 F' R F L2 F' B R' F R D2 B D R' F' L' B D' F D B2 (26)

1.
R2 // 2 pairs (1/1)
L' F U2 # F // 2X2X2 (4/5)
B' L D L2 B D // Ps F2L-1 (6/11)
D' B' L' D B' D' L B D L2 // L5C (10-5/16)
# B' R' @ F' R B R' F R
@ -- R B2 R' F2 R B2 R' F2 (16-6/26)


2.
R' B U' B' // 2X2X2 (4/4)
U2 B' U F' // + square (4/8)
B L' U2 // ~ Ps F2L-1 -1 edge (3/11)
R' D // +1X2X3 (2/13)
U' R2 // + square (2/15)
D' B2 D' B2 R' // end (5/20)


3.
(D' F' D B) // Sq (4/4)
(L F R) // 2X2X2 (3/7)
(D' B' D2 # L D' B2) // (6/13) L6C
SKEL -- B2 D L' @ D2 B D R' F' L' B' D' F D *
@ -- B' R' # F' R B R' F R
# -- L2 F' R F L2 F' R' F
* -- D' F' D B2 D' F D B2 (24-11/26)

πŸ₯ˆ 24.00
NicoFootball 1. R2 B R' L2 U R' B' U F U' B U F' R U' F' L U' L' U' L U' L' U F' L B' (27)

2. R2 F' U' D' L' D L' B' L F' L' B D F U' F' U D' L R F' U (22)

3. F' U2 R2 U F U' R2 L2 D' R' L B2 R L' U' F R2 U2 R' D' B' D2 L' (23)

1.
R2 B R' L2 U // FB (5)
( B L' F ) F' // 223 (4)
( U' L U L' U L U L' ) // 3C3E (8)

S // R2 B R' L2 U * F' L U' L' U' L U' L' U F' L B'

* R' + U R U' (4)
+ B' U F U' B U F' U' (6)

Solution: R2 B R' L2 U R' B' U F U' B U F' R U' F' L U' L' U' L U' L' U F' L B' // 27


2.
( U' F R' ) R2 // 222 (4)
F' U' // 223 (2)
D' L' D F' // 3C3E (4) πŸͺπŸ€―πŸ€‘
( L' D U' F U F' D' B' L F L' B L F' ) // Finish (12)


3.
( L D2 B D R ) // EO (5)
( U2 R2 F' U ) // SQ (4)
F' U2 L2 D B // 5E (5)

S // F' U2 @ L2 D B ^ U' F R2 U2 R' D' B' D2 L'

@ Lw2 L2 (0)
^ D' M2 D % (4)
% D2 R' L B2 L' R (5)

Solution: F' U2 R2 U F U' R2 L2 D' R' L B2 R L' U' F R2 U2 R' D' B' D2 L' // 23

First time using slices for 5E :D!
One of my favorite solution ever!

πŸ₯‰ 25.00
Tommy Kiprillis 1. D B R' U L U' R2 U L' U' F B R' F' R B2 R' B2 L F L R' B2 U2 D' R' L' F (28)

2. R2 F' D' L D L' U' L D' L2 D F2 B D' L D L' B' F R F' U (22)

3. D B2 U B' U' F' B2 D B D' L B L D2 L D2 R2 U L U' R' U D R2 U' (25)

1.
28

D (F' L R D) // EO
(U2 B2 R) // 2 squares
(L' F' L' B2) // diamond
(F R F' B R' B') // 18 to 4c

D B R # B' F R' ^ F' B2 L F L R' B2 U2 D' R' L' F

^ - R B2 R' F' R B2 R' F // 21 to 3c
# - R2 U L U' R2 U L' U' (28)


2.
22

(U' F R') R2 // 222
F' U' // 223
D' L' D F' // 10 to 3e3c

R2 F' D' # U' L' D ^ F' R F' U

^ - F2 B D' L D L' B' F2 // 17 to 3c
# - L D L' U' L D' L' U (22)


3.
25

D F' L B // EO
R // square
(U R2 D') // 222 with inserted U
(U' R) R // 223
(U L' U' L2) // 14 to 3e5c

D F' # L B L2 ^ R2 U L U' R' U D R2 U'

^ - L' D2 L D2 // 17 to 3e3c
# - F B2 U B' U' F' B2 D B D' (25)

4 25.33
TehKengFoo 1. R2 U R U R2 L' F2 R L U2 F2 D R2 U' F2 R2 F2 U L' U F' U B L (24)

2. F U' D R' D F2 B' D F2 L2 B2 D F2 R2 U B2 R2 D2 B' U' B' U D' F2 D L' D (27)

3. B R F U' L' D F' U' D F' R' F' R' D' F U' F' D F R F2 R' F' U F2 (25)

1.
(L' B' U' F) // EO (4/4)
(U' L) R2 U R U R // DR (7/11)
(U’ F2 R2 F2 U R2 D’) // DR on all axes (7/18)
(F2 U2 R2 D2) // 3E (4/22)

Skeleton: R2 U R U R * D2 R2 U2 F2 D R2 U’ F2 R2 F2 U L’ U F’ U B L
* = R L’ F2 R’ L D2 (6-4/24)


2.
(D' L) F U' D R' // EO (6/6)
D B' (D' F2 D U' B U B) // DR (9/15)
(D2 F2 U L2) // 7E (4/19)

Skeleton: F U' D R' D B' L2 * U' F2 D2 B' U' B' U D' F2 D L' D
* = B2 *** U' D L2 ** U D' (6-2/23) to 4E
** = L2 F2 R2 U B2 R2 F2 D (8-6/25) to 3E
*** = B2 L2 F2 D F2 L2 B2 U (8-6/27)


3.
B R F U' L' D F' D // 2x2x2 (8/8)
U' F' R' F' R' // diamond (5/13)
F U' R F2 R' F' U F2 // 3C (8/21)

Skeleton: B R F U' L' D F' D U' F' R' F' R' * F U' R F2 R' F' U F2
* = D' F U' F' D F U F' (8-4/25)

5 25.67
Sergey Koksharov 1. U2 L2 F U2 B U' F U B' U' B' R2 B F' U' D' F U2 L2 F' L F' R B L2 F (26)

2. R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' F U F' D' F U' F' L' D F' R F' U (23)

3. B2 D' B R U' R2 B D B' L B L D F' D2 F B2 D2 B D U R U' L U R' U' D' (28)

1.
U2 L2 F @ D' // (4) - EO
(F' L2 B' R') // (4/8) - 2x2x2
U2 F U2 // (3/11) - 2x2x3
L2 F2 // (5/13) - F2L-1
(F L' F') // (3-1/15) - L3C3E

Solution:
U2 L2 F @ U2 D' F U2 L2 F' L F' R B L2 F
@ = U # B' F R2 B F' U (7-1/21)
# U B U' F U B' U' F' (8-3/26)


2.
(U' F R') - ps 2x2x2 (3)
R2 F' πŸ™„ U' ❀️ - 2x2x3 (3/6)
D' L' D F' - L3C3E (4/10)
πŸ™„ = L' U' D F2 U D' L' - solving edges (7/17)
❀️ = F U F' D' F U' F' D - solving corners (8-2/23)


3.
B2 D' B R U' R2 // 2x2x2 (6)
(D L' D' B' D2 B2) // ps 2x2x2 (6/12)
(F' D2 F D') // ps f2l-1 (4/16)
(L' B' L' B D' B') // l3c (6/22)

solution:
B2 D' B R U' R2 B D B' L B L D F' D2 F B2 D2 B D L ^ D'
^ = L' U R U' L U R' U' (8-2/28)

6 26.00
Korakot Inkaew 1. R2 D' F2 D2 B2 L' B2 D2 F2 L2 D L' D L F2 U2 F2 L F2 L F2 L' F' U B L (26)

2. F U' D2 B' F2 D F2 L' D2 F2 R U R2 L2 B2 R2 D B2 L2 R U' D R D' F2 (25)

3. F D' B2 D F D' B' L2 D2 B2 D2 B2 D2 B D' B' F2 D2 L2 D' L2 D R' D' L2 B' L (27)

1.
(L' B' U' F') //EO (4/4)
R2 D' * L2 R D L' D //DR (7/11)
L F2 U2 F2 L F2 L F2 L' F2 //L3E (10-1/20)

* = F2 D2 B2 L' B2 D2 F2 R' (8-2/26)


2.
F U' D2 B' //EO (4/4)
F2 D F2 L' D2 //222 (5/9)
F2 R U R2 U' * F2 R //223 (7/16)
U' D R D' F2 //L3E (5/21)

* = U L2 B2 R2 D B2 L2 F2 (8-4/25)


3.
(L' B D R) //EO (4/4)
F2 //premove (1/5)
(L2 D2 F2) //222 (3/8)
D' B L2 //223 (3/11)
(B D B' D2 B2 D2 B2 D2) //L5C (8/19)

Skeleton: F2 * D' B L2 D2 B2 D2 B2 D2 B D' B' F2 D2 L2 ^ R' D' B' L

* = F' D' B2 D F D' B2 D (8-4/23)
^ = D' L2 D R' D' L2 D R (8-4/27)

7 26.33
Vincent 1. R2 L' F U2 F L D L D F L2 F' L' B L' B L B2 U B' U F2 D2 R D2 F2 U2 L' (28)

2. B' D' B2 R B' L2 B R' B' R' F' L2 U' D2 L U L' D2 L' F2 U' F2 U2 F' U' (25)

3. B R F B U D F2 U' D R' F' R D' U2 L2 F U D R' D' L' B L B' D R (26)

1.
R2 L’ F U2 F // 2x2x2 (5/5) - I originally had R2 F U2 to make a square, but inserting L’ placed the final edge in a convenient spot, which is how I got this 2x2x2.
L D L D F L2 F’ // 2x2x3 + square (7/12)
L’ // move the square (1/13)
(L2 U B U’ B2 L’ B’ L B’) // AB3E (9/22)

Skeleton: R2 L' F U2 F L D L D F L2 F' L' B L' B L B2 U B' U' + L2

+ = U2 F2 D2 R D2 F2 U2 L (8-2/28)


2.
B' D' B R' // 2x2x2 (4/4)
L2 F' L' // Partial EO (3/7)
(U F U2) // Square (3/10)
(F2 U F2 L2 U' L' U L) // AB5C (8-1/17)

Skeleton: B' D' B * R' L2 F' L2 U' ^ L U L2 F2 U' F2 U2 F' U'
^ = D2 L U L' D2 L U' L' (8-5/20)
* = B R B' L2 B R' B' L2 (8-3/25)


3.
B R F // 2x2x1 (3/3)
B U (D’) // Another 2x2x1 + pair (3/6)
D // Extend the 2x2x1 into a 2x2x2 (1/7)
F L’ // Extend the pair into a 2x2x1 (2/9)
F U L2 F U // 3e4c (5/14)

Skeleton = B R F B U D F * L’ F U L2 F U D +
+ = R’ D’ L’ B L B’ D R (8-0/22)
* = F U' D R' F' R U D' F' L (10-6/26)

8 27.00
Advay Sant 1. R2 B' F U L U' R U L' U2 R' U F' B2 L2 R2 U2 R U F2 U' L D L' U L D' B' (28)

2. R2 F' U' D' L' D L' B' L F' L' B D F U' F' U D' L R F' U (22)

3. D F L B' D' L' R U' R' B U2 B' D2 B U2 B' R U R' L D L D' B2 L' D U2 R2 U2 R' U2 (31)

1.
R2//pair
B L2//square
(B L' F2)//222
(U' R' U2 R2)//AB3E5C

R2 ^ B L2 R2 U2 R U F2 L @ B'

^=B' F R * U' R' U F' B (8-1=7) (also found another 17 to 4c but went with this one... bad decision probably :P)
*= U L U' R U L' U' R' (8-3=5)
@= L' U' L D L' U L D' (8-2=6) 4C in 11 rip


2.
hectic :3
(U' F R') R2//222
F' U'//223
D' L' D * F'//F2L-1, which is a 3e3c in 10 :o
here there are 2 ways (in 8 moves) to get a 3c. But I took a gamble and hoped to get something better with 12 minutes left and satrted looking for insertions.
Found a 7 mover and then a 6 mover and had a 23 move solution ready.
with ~5 mins left i decided to try:
L' D F U' F' U D' L//AB3C in 18
With 90 seconds left i found a 4 cancel at *= L' B' L F' L' B L F
Manage to write it down and verify it thrice somehow... whew
Thanks for listening to my rant xD


3.
D F L B'//EO
(U2 R)//221
(U2 R2 U2)//222
(D' L B2)//223
(D L' D' L' D2 L D)//Good 6C in 19

insertions cancelled 2 each, at least I submitted a half decent solution.

9 27.00
Valeriy Sluchek 1. R2 F U2 D' R F L B' L' U2 D' R D' R' U2 L' B2 L' B2 L2 D2 B2 F U F2 D' B2 F (28)

2. R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' F U F' D' F U' F' L' D F' R F' U (23)

3. B' U' L U' L F' L F L F' L F B' L2 B' L D' R' D L2 D' R D B' D2 F' U L D' B (30)

1.
R2 F U2 D' R -1X2X3+ 2 PAIRS
(F' B2 D F2 U' F') - PSEUDO 2X2X3
F -2X2X3
L B' L' - PSEUDO F2L-1 but nothing good from inv
U2 D' R D' R' U2 - PAIRING BRW IN RIGHT ORIENTATION
D2 B2 - 5C3E
R2 F U2 D' R F L B' L' U2 D' R D' R' U2* D2 B2 F U F2 D' B2 F
* L' B2 L' B2 L2


2.
(U' F R')' - PSEUDO 2X2X2
R2 F' U' - 2X2X3
D' L' D F' - F2L-2 BUT ACTUALLY 3C3E
R2 F' * U' D' L' D F' R F' U
-* L' U' D F2 U D' L'

R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' D' ** L' D F' R F' U
-** D F U F' D' F U' F'


3.
SOL B' U' L U' L F' L F L F' L F
INV B' D L' U' F D2 B L B L2 B

B' U' L U' L F' L F L F' L F B' L2 B' L' * B' D2 F' U L D' B
* L2 D' R' D L2 D' R D

10 27.67
Natthaphat G. Mahtani 1. R2 B L2 R' U R' B' U F U' B U F' R U' F' L U' L' U' L U' L' U F' L B' (27)

2. U B' U2 D2 F U' F' U2 D B R' L2 F' L F2 U' F' L2 F' U B2 U F2 U' B2 U F U' (28)

3. B R F U F U2 F' L U L2 D2 R U2 R' F' R2 B' F U F U B' D2 F2 B' D2 B' U2 (28)

1.
R2 B L2 R’ U 😁 // 123 (5/5)
(B L’ F) F’ // 223 (4/9)
(U’ L U L’ U L U L’) // 3e3c (8/17)
😁= R’ U πŸ˜‘ R U’ // 3c (4/21)
πŸ˜‘= U’ B’ U F U’ B U F’ // solved (8-2/27)


2.
B' πŸ€” D' B R' // 222 (4/4)
(U F πŸ˜… U2 F) // 223 (4/8)
L2 F' L F2 U' F' L2 // 3e3c (7/15)
πŸ€”= B U B' U2 D2 F U' F' U2 D2 // 3c (10-3/22)
πŸ˜…= (F2 U' B2 U F2 U' B2 U) // solved (8-2/28)


3.
B R F // square (3/3)
(R2 F R U2 R' D2) // 223 (6/9)
U F U2 F' L U (L2) // 3e5c (7/16)

Skeleton: B R F U F U2 F' L U L2 D2 R U2 R' F' R2 πŸ€”
πŸ€” = B' F U F U B' D2 F2 B' D2 B' U2 // solved (12/28)

11 28.00
Γ‰picier 1. R2 L' F U2 F2 B L2 F' L B D' B' U B D2 B' U' B' D2 B' U' B D2 B' U L' D L' (28)

2. D2 B U B U2 L U D' B2 U' D L U D L2 D' L' U2 L D L' U' D R' F' R B L' B' R' (30)

3. B R B F2 U B2 U' F' U B2 D F L' D F U' D' L' D' L U2 D L2 F U D (26)

1.
R2 L' F U2 F - 2x2x2 + pair
(L D' L B' D' B' L' F L2 F' B') - 5C

R2 L' F U2 F2 B L2 F' L B D * B ^ L' D L'

* : D2 B' U B D2 B' U' B (8-2)
^ : B D2 B' U' B D2 B' U (8-1)

Insertions are not optimal, IF finds 26


2.
(B L F B') - 2 squares
(R2 U' D' L' D') - 3 squares + pair
(U B' U' B' D2) - join it all to 4C2E

D2 B U B U' (3) D L (4) D U R2 (1) B F' L' B' (2) (14)

(1) : R (1-1) to 3E4C, I figured having 3 bad edges would be easier for sexy move insertions. Ended up not finding any...
(2) : B L B' R B L' B' R' (8-6) to 3E3C
(3) : U' L U D' B2 U' D L U (9-1) to 3C
(4) : L D' L' U2 L D L' U2 (8-2)

These insertions are very bad. The new insertion finder finds a very cool trick:

D2 B U ^ B U' D L D U R2 B F' L' B' *

^ : R F' R' F R2 F' R' F R2 (9) to 3C
* : B L B' R B L' B' R' (8-6)

That is a 25 moves solution. I feel so bad that I didn't see it.


3.
B R B F D - ps 2x2x2
U F L' U - ps 2x2x3
(U' D') - correction
U' F U L2 F - 3E4C

B R B F # D U F L' F U ^ L2 F U D (14)

^: U' F' D F U D' L' D' L * D (10-4) to 4C
*: L' D L U2 L' D' L U2 (8-7) to 3C
#: F U B2 U' F' U B2 U' (8-3)

Fun fact, new IF finds different insertions, but doesn't get a better move count!

12 28.33
Konstantin Solovyov 1. F2 B2 L2 R' B R2 L D L2 D L' U B R B' R' U' L' D2 F' D B' D' F D2 B L2 U B2 U' L2 B' L' (33)

2. R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' F U F' D' F U' F' L' D F' R F' U (23)

3. B R F U' L' D U' F D U' B' R2 B R F2 U B U' F2 B' D L2 D' R' D L2 D' F' R2 (29)

1.
F2 B2 L2
R' B R2
L D L2 D
(L B L2)
(U B2 U' L')
L'
U B R B' R' U '
L' D' B' D B L // 29 L3C


Skel: F2 B2 L2 R' B R2 L D L2 D L' U B R B' R' U' L' D' B' @ D B L2 U B2 U' L2 B' L' //29
@- B D' F' D B' D' F D // 8-4/ 33


2.
(U' F R')
R2
F' U'
(F')
D' L' D F2// L3C3E

Skel:
R2 F' @1 U' D' @2 L' D F' R F' U // 10
@1 - L' U' D F2 U D' L' // 7/17
@2 - D F U F' D' F U' F' //8-2/23


3.
B R F
(R2 F)
U' L' D
U' F D
U' B' R2 B
R U B U' B' R' // L4C

Skel: B R F U' L' D U' F D U' B' R2 B R @1 U B U' B' R' @2 F' R2// 21
@1 - F2 U B U' F2 U B' U' // 8-6/23
@2 - R D L2 D' R' D L2 D' // 8-2/29

13 28.33
Dawid WΓ³jcik 1. F U2 L2 D' L' F' R B2 U2 B' U2 L' B2 L B' L B2 R B' L' B R' B2 L' F L' B' L F' L' U2 F (32)

2. R2 F' U2 L' U L D' L' U' L R U L2 R2 D' R' D R2 L D F' R F' U (24)

3. R D' F' R F2 D2 B2 F L2 F2 D2 F L D' U2 F R U' B U F U' B' U L' F' R' F D2 (29)

1.
F U2 L2 D' // EO (4/4)
(F') // sq (1/5)
L' F' R // 222 (3/8)
B2 U2 B' U2 // ps 223 (4/12)
L' B // ps F2L-1 (2/14)
(U2 B) // F2L-1 (2/16)
B L B' L B L' B' L2 // 4C (8/24-1=23)

skel: F U2 L2 D' L' F' R B2 U2 B' U2 L' B2 L B' L B L' @ B' L2 B' # U2 F
@ - L B R B' L' B R' B' (8-4)
# - B L F L' B' L F' L' (8-3)


2.
(U' F R') // ps 223 (3/3)
R2 F' U' // 223 (3/6)
(F D' L D) // 3e3c (4/10) :O

skel: R2 F' U' D' @ L' D F' R F' U
@ - U' # R U L2 R2 D' R' D L2 R2 (10-2)
# - D L' U L D' L' U' L (8-2)


3.
R D' (D2 L F2 D') // EO (6/6)
(U2) // sq (1/7)
F' R F2 // 222 (3/10)
D2 B2 // 223 (2/12)
F L2 F2 D2 F L D2 // 5C (7/19-1=18)

skel: R D' F' R F2 D2 B2 F L2 F2 D2 F L D' U2 F2 L' @ D2
@ - L F' R F # L' F' R' F (8-3)
# - F' U' B U F U' B' U (8-2)

14 28.33
Laurent 1. R2 L' F U2 F2 B L2 F' L B D' F B' U B2 U' F' U B' D2 B' U' B2 L' D L' (26)

2. L' U' F' L' D B D' F D B' D' L U F' D F D' R' D2 R' U' R D2 L' B U' F' B' U (29)

3. D2 F L B D2 F R2 F' L' F R2 F' B R D B D' B' R' U' B' L2 B U2 B2 U D2 L F2 L' (30)

1.
R2 L' F U2 F // 2x2x2 (5/5)
(L D' L B2) // pseudo 3x2x2 (4/9)
(B D' B') // one more edge = F2L-1-1C (3-1/11)
(L' F L2 B' F') // L5C (5-1/15)
Skeleton = R2 L' F U2 F2 B L2 F' L B D (*) B L' D L'
And 2 3-corner-cylces inserted in (*) and (**)
(*) D2 B' (**) U B D2 B' U' B (8-2/21)
(**) F U B2 U' F' U B2 U' (8-3/26)


2.
(U' F B U) // 3x2x1 (4/4)
(B' L R' U (*) R2) // 3x2x2 (5/9)
(D F' D' F) // F2L-1 (4/13)
(U' L' F' (**) L F U L) // L4C (7/20)
And 2 3-corners-cycles inserted in (*) and (**)
(*) R D2 R' U' R D2 R' U (8-5/23)
(**) D B D' F D B' D' F' (8-2/29)


3.
D2 F (L F2 L' U2) // 2x2x2 (6/6)
L B D2 (D2) // 3x2x2 (4/10)
(U B2 U2 B' L2 B U) L' // F2L-1 (8-1/17)
D L B L' B' D' B // OLL to L3C (7/24)

Skeleton : D2 F L B D2 L' D L B L' B' (*) D' B U' B' L2 B U2 B2 U D2 L F2 L'
(*) F' D' B2 D F D' B2 D (8-3/29)

15 34.00
holyrubik 1. R2 L' F U2 F B' L D L2 B D L' B L B L' B' L B L' B L' F U' B U' B' U F' L2 D' B D B2 L2 (35)

2. B' D' B R' U L' B L B' U' B' U' B' U' L' B' L2 U' L' U L' B L B L' F U' F' U F' U2 F' U' (33)

3. B L U R F B2 D F' D U2 B U2 B' D U2 R U' R' D' F U F' U' F U F' R' F' L F' L' F2 R U (34)

1.
R2 L' F U2 F B' L D L2 B D //2x2x3
L2 //premoves in inverse
L' B L B L' B' L B L' B L //Skip OLL
L2 F U' B U' B' U F' L2 D' B D B2 //PLL


2.
B' D' B R' //2x2x2
U //??
L' B L B' U' B' U2 B //F2L
B' U B' U' L' B' L2 U' L' U L' B L B //PLL
L' F U' F' U F' U2 F' U' //premoves


3.
B L U R F B2 D F' D U2 B U2 B' //2x2x3
D U2 R U' R' D' F U F' U' F U F' //F2L
R' F' L F' L' F2 R U //Skip PLL

16 36.33
linjoehan 1. R2 B L2 R' B R' U R U R B R B2 R2 F2 L B L' B' L' B2 D L D' L' B' L2 U' F' U B' U' F U (34)

2. B' D B U B' D' B F' B' D' R D B' D' F2 D B D' F2 D B' U B U' B2 U' R B2 L' B D' B' D2 B2 R (35)

3. L' U' L' U2 L2 R B' D R2 L' B2 R2 B F2 R U' R' U2 L' U2 L F' U2 F' U F U L' U' L2 D' L U2 L' D L U2 L2 F2 U2 (40)

1.
R2 B L2 //2x2x1
R' B R' U //another 2x2x1
R U // 3x2x1
R B R B2 R2 F2 //F2L -1
L B L' B' L' B2 D L D' L' B' L2 B' //3C
B U' F' U B' U' F U


2.
B R // Premove
U F' block
B' D' R D //another block
B' U B U' //3rd block
B2 U' R B2 L' B //F2L + EO
D' B' D2 B //3C


3.
U2 //Premove
L' U' L' U2 L2 //setup
R B' D R2 L' B' //block
B' R2 B //block
F2 R U' R' U2 L' U2 L F' U' // F2L
OLL + PLL

17 39.67
Nikita Razzamazov 1. B' F L D' F2 D R2 D B F L' F' L D' F2 D2 R' D' F R U' F' U2 F U' R' F D' F2 L2 F R F' L2 F R' D2 R' D' R2 F (41)

2. U F' U2 B L U R' D' R D R B R' B' R2 U' R' U R' U R U' D R' D' R2 U L' U' R' U L U' F' R' F L2 D B2 U' B2 U R2 D' (44)

3. R' L D L2 B L B2 U' R' F2 R U F' L F L' U2 L' U L2 D L' U2 L D' L' U F' L' F2 U F' U' L' (34)

1.
B' F L D' F2 D R2 D B [9/9] - cross
F L' F' L [4/13] - 1st pair
D' F2 D2 R' D' R [6/19] - 2nd pair
R' F R U' F' U [6/25] - 3rd pair
U F U' [3/28] - +1 block 2x2x1

inv

F' R2 D R D2 @ F D F' [8/36] - 4 pair
R [1/37] - AUF
@ - R F' L2 F R' F' L2 F [8/45]


2.
U F' [2/2] - 2x2x1
U2 B L U [4/6] - cross + few blocks
R' D' R D R B R' B' [8/14] - pseudo-1st pair
R2 U' R' U [4/18] - pseudo-2nd pair
R' U R U' D R' D' R [8/26] - nice blocks
@ F' R' F L2 D B2 U' B2 U R2 D' [11/37] - the whole cube without 3 corners
@ - R U L' U' R' U L U' [8/45]


3.
R' L D L2 B L B2 [7/7] - 2x2x3 without GY-edge
U' R' F2 R [4/11] - 2x2x3

inv

L U F U' F2 L F [7/18] - 3rd pair + GO-pair
U L' @ U' L U2 L F' L' F [9/27] - VHF2L
@ - L U2 L D L' U2 L D' L2 [9/36]

18 DNF
Modest Igrich 1. R2 L' F U2 F B' D' R' L B2 R L' D' L D L2 D B L U B2 U' D' B' D L B L' B2 (29)

2. DNS

3. DNS

1.
R2 L' F U2 F //2x2x2
B' L D L2 D //2x2x3
B L U B2 U' //F2L-1

L //pseudo F2L-1

B2 L B' L' (B L) //F2L
(L' B') D' B D L //OLL L3E

skeleton:

R2 L' F U2 F
B' * L D L2 D
B L U B2 U' (L)
(L')
D' B' D L B L' B2
* D' R' L B2 R L' D'


19 DNF
PretzelBob 1. R2 F2 B2 R' B R2 L D L2 D B L2 U' L' U B' L2 U2 L' U L D R' F2 L' R U L D' U2 B' L' B L B' L B2 L B' L' B L' B' L (44)

2. DNS

3. DNS

1.
R2 F2 B2 R' B R2 - 2x2x2
L D L2 D - 2x2x3
B L2 U' L' U B' - EO / Red Cross
L2 U2 L' U L D R' F2 L' R U L D' U2 - NISS ZBLL
B' L' B L B' L B2 L B' L' B L' B' L - NISS F2L

Haven't done FMC for over 3 years, so it was nice to get back into it with this little practice run. Just gotta get better. :)