• FMC
 • Results
 • Links
 • Valeriy Sluchek

  Best result: 18
  Mean: 26.11 (σ=3.86)
  Score (total): 32
  Best МО3: 22.00
  Last МО3: 25.33
  Solves total: 65

  Submitted solves

  371 22 R' U' F D2 B2 F2 L2 R2 U L2 D B2 U R' F U B' F' R2 D' U L B R2 U' R' U' F B' L B U B' L B2 L' B2 U' L2 U' L' B L' U' D2 R U B2 D' B (22) (B' D B2) - 2X2X1
  (U' R' D2) - 2X2X2
  (U L B' L U) - +2X3X1
  (L2 U B2 L B2 L' U' L') - F2L
  (L U B U' B' L' B) - PLL SKIP
  367 28 R' U' F R2 F2 D2 F2 U' L2 D2 L2 D L2 F' D F' R2 U2 R' B L F L2 R' U' F F' L2 F' L2 F L2 U' F' D' L D L' U F' L' D' L' U B2 U' L U' F' U' D' L2 U L (28) (L' U' L2 U D F)
  ( U L' U )
  (B2 U' L D L F)
  F' L2 F' L2 F L2
  U' F' D' L D L' U
  365 26 R' U' F L2 B2 D' B2 F2 L2 D' U L2 U' B' R2 D2 B F L' F2 D' U F' L' U' R' U' F U L' U L B R B' L2 B R' F R' F' L' F R U' L' B2 L U B' R2 U D F (26) (F' D' U' R2 B)
  U L' U L' B L' F
  U' L' B2 L U

  U L' U L' * B ** L' F U' L' B2 L U B' R2 U D F

  * L2 B R B' L2 B R' B'

  ** F R' F' L' F R F' L
  365 20 R' U' F U' R2 F2 U R2 U F2 R2 B2 F R' B F2 L' D2 R F2 D' L' B' R' U' F D2 L D2 L' R' U F L2 D L2 F2 U' F R' D2 L U D2 F R (20) (R' F' U')
  (D2 L' D2)
  D2 L D2 L'
  R' U F' U' F R' - 4E4C

  D2 L D2 L' R' U * F' U' F R' D2 L D2 U F R

  * [F L2] D [L2 F']
  365 22 R' U' F R2 B2 F2 D' B2 F2 R2 B2 F2 U' R' F L2 D' B' U L F' D' U' R' U' F U' L2 D' R2 L' F2 R2 B' D' B2 D2 B D L D' B' D' L2 F2 R B2 R' (22) U' L2 D'
  (R B2)
  (R' F2)
  R2 L' F2 R2
  (L2 D' B2 D B) - 4C4E

  U' L2 D' R2 L' F2 R2 B' D' B2 D * L2 F2 R B2 R'

  * [D B D] L [D' B' D']
  361 24 R' U' F L2 D' F2 U L2 R2 B2 D2 L2 D2 R' F U F' U' B2 L F L' B' R' U' F U F2 D2 U2 R L B L U' B' L B U R2 F L' F' D F L F' R2 U' L' (24) U F2 /D2 U2/R/ - 2X2X2
  L B L / U' - 2X2X3 + PAIR
  B' L B ** L' - 4C4E

  **U R2 F L' F' D F L F' R2 U'
  361 30 R' U' F D' U2 F2 D2 F2 R2 U' R2 B2 L2 R' U' F L' U B' R2 B2 D L2 F2 R' U' F R' U2 D' L' B R' B L' B F2 L D F D' F' L2 F2 L D F D' L D' L' D' F' L' F' L R2 (30) (R2)

  R' U2 /D'/ L' B R' B L' B

  (L' F L F D L D L' D F' D' L' F2 L2 F D F' D' L' F2)
  360 22 R' U' F D L2 D U R2 U' R2 B2 L2 U' L U F R2 U R' B' F' L B2 U' R' U' F U L D2 U F' U' D2 B2 R D' B' D R' B2 D2 R' F' D U' L2 F L' (22) (L F' L2) - 2X2X1
  (U) - +2X2X1
  U L - 2X2X2 +2X2X1
  (D') - pseudo+pair
  D2 - 2x2x3
  U F' U' - +2x2x1
  R' F' - 4E4C  U L D2 U F' U' ** R' F' D U' L2 F L'

  ** [D2 B2 R D'] B' [D R' B2 D2]
  357 27 R' U' F D' L2 F2 D L2 U2 R2 F2 U' B' L2 U L2 B F L' U2 R' D' R' U' F F' R' B2 R2 D2 B D2 B2 U2 L' D2 F2 R2 U2 R' U2 B' D B U2 D' R' D' R U R' F2 (27) (F2 R)
  F' R' B2 R2 D2 B D2 B2 U2 L' D2 F2 R2 U2 R' * B' D B D' R' D' R U
  * U2 B' D B U2 B' D' B
  357 20 R' U' F L2 U2 B2 R2 D L2 B2 R2 B' D2 U L2 U R2 B2 U B' R' D R' U' F F B U D' B2 U2 R B2 R2 D2 L2 F' R2 U2 L B U2 D2 L' B (20) (B' L U2) - 2 PAIRS
  F B D' - 2 2X2X1
  U B2 U2 - + 2X2X1
  R B' L' B D2 - 4E

  F B U D' B2 U2 R B' * L' B U2 D2 L' B

  *B' R2 D2 L2 F' R2 U2 L2
  357 25 R' U' F L2 U2 B2 D U' B2 U2 R2 F' R' D' R2 B2 D' R' F L' U F R' U' F D' L D F' D F D F' L F' U' F' U F' D' F' L F L2 U2 R D F' U F (25) (F' U' F) - 2X2X1
  (D' R' U2) - 2X2X2
  D' L D - +PAIR
  F' D F - +EDGE
  (L2 F' L' F) - + TWO PAIRS
  D F' L F D' - F2L DONE
  D F2 U' F' U F' D' - OLL
  356 30 R' U' F U B2 F2 L2 D R2 D2 R2 F2 U F U R D2 U' R B2 U2 R' F U2 R' U' F R2 D' F' R F U' L2 D R2 L D' R2 B U2 B' R' U R' U B2 R' B2 R B2 L' B2 L U2 F R' (30) R2 D' - 2 Pairs
  {} U' L2 D L R2 D' - pseudo 2x2x3
  {F' R F} - +3 pairs
  (R F') - 2x2x3
  R2 B U2 B' R' U R' U' * - λ (3e3c)
  * U2 B2 R' B2 L U2 L' U2 R U2
  355 25 R' U' F U F2 U' L2 F2 D' F2 U' F2 D2 B R F2 R' U' R2 F2 L U' L2 D U' R' U' F L F L F' L D2 L' F2 R' D2 R D2 F2 L' F2 U F U L F2 D' U L U' F (25) /
  354 26 R' U' F L2 F2 D' U' L2 D F2 U' B2 D R B R2 U' L2 D2 U2 B U' B' R' U' F U L2 U B' R B R' B D2 F2 L F2 D2 B' R B U' B2 U2 R U2 R' B' D' R L2 (26) U L2 (L2 D)- 2X2X2
  (D' R' D B R) - +2C2E
  (U2 R' U2 B) - 2X2X3
  (B U B2 R' B U') - 4C4E

  U L2 U B' R B2 ** U' B2 U2 R U2 R' B' D' R L2

  **[B' R' B D2 F2] L [F2 D2 B' R B]
  353 21 R' U' F D2 B2 F2 U R2 B2 D F2 L2 B' F2 L' D L' U' R D2 B' R2 U2 R' U' F R2 D' F' B' R U B U F L' U2 L U R' U' R' B L F U F (21) R2 D' - 2X2X1
  F' B' R U - 2X3X1 +pair
  B U F L' U2 L - +2x2x1
  (F' U' F' L') - +2x2x3
  (B' R U R U') - LUL
  352 25 R' U' F B2 R2 D B2 D B2 U' R2 B2 D' L U L2 F2 U2 R' F L U2 R' D U' R' U' F U R' U' D' R' L U2 R' F2 U L2 F' L2 F2 R U' R' F' L2 U F' L' F U' L2 (25) U R' U' D' R' L U2 R' F2 - 2X2X3
  U L2 F' L2 F [F R U' R' F'] - 4E4C
  L2 U F' L' F U' L2
  352 26 R' U' F R2 D2 R2 D' R2 D' L2 U L2 B F R' F D' B' U2 F L2 F R' U' F D R' D' L F' D F D' F' B U F' U' B2 L F B' U' F' U F B' U F' U' L (26) (L') - 2 pairs

  D R' D' L - 3X2X1
  F' D F D'F2 - +2X2X2
  F B U F' U' B2 ** F' L F2 B2 U F' U' - 3E


  **L F B' U' F' U F' B L' F
  352 25 R' U' F U2 R2 D' B2 L2 B2 R2 D' R2 U2 B' L F2 D2 F R' D' U' L' B' F' R' U' F F' B' U D' L U' D2 R D' L B2 R2 U R U' R B2 R' B2 L' F' L' U' R2 U (25) F' B' U D' L D2 U' R D2 ** R' L B2 L' F' L' U' R2 U

  ** D L B2 R2 U R U' R B2 L'
  351 26 R' U' F B2 U L2 U' B2 F2 R2 U B2 D R F2 D B2 U F' R2 U' L' F' R' U' F B D B' L2 B2 D' R F2 R' F R L B2 L' U2 F R' B2 U' B D' B' U B2 R F' (26) (U2 L B2 L') -2X2X1
  (R' F' R F2 R') - +2X2X1
  (D B2) - 3X2X1+2X2X1

  B D B' L2 - 4C4E

  [F R' B2 U' B]D'[B' U B2 R F']
  350 28 R' U' F L2 U L2 B2 R2 F2 D2 U' L2 D2 R' B' U2 R D2 L U2 F2 U R2 F2 R' U' F F2 D' F L F' L' F' D F2 U' F2 U F2 U' F U L' F2 L2 D L' B' L' U D R' L U2 (28) (U2 R L’ D’ U’ L B L D’)- 2x2x3
  (L2 F2 L) - 3rd pair
  (U’ F’ U F2 U’ F2 U) - 3E3C
  (F2 [D’ F L F L’ F’ D] F2)
  228 31 R' U' F B2 R2 B2 U F2 R2 U B2 D2 B' R B' U R F D L R2 F' D' R' U' F F U' F' U' F2 U2 F D F' U F D' F' R' F2 R F R' F' R2 U' R' U L2 F2 L D R2 F L' B (31) (B' L F' R2 D' L' F2 L2)' - 2X2X3
  F U' F' U' F2 U' R' F2 R F R' F' R2 U' R' U - 3C

  F U' F' U' F2 U' * R' F2 R F R' F' R2 U' R' U L2 F2 L D R2 F L' B

  * U' F D F' U F D' F'
  228 25 R' U' F U R2 B2 F2 D2 U R2 F2 L2 B L R D' R2 U B' D' B L' F' R' U' F D2 L B2 U' B U B D' R' D L' D R' D' R2 D L2 U L' B' F' U' L' U2 F (25) (F' U2 L U F B L U' L2)' - 2X2X3
  (D' R2 D R)' - +2X2X1
  (D' L D' R D B' U' B' U B2 L' D2)'
  211 24 R' U' F D2 R2 U' F2 U R2 F2 R2 B2 D' B' U B2 D L B2 U R' U' B' D' R' U' F L' U R B' U R' B' L' U2 D' B D B' U2 L R U R B R L D F U' (24) INV/ U F' D' L'
  SOL/ L' U R B' U R' B' * R U R B R
  * L' U2 D' B D B' U2 L
  209 29 R' U' F D B2 U' F2 U' L2 D2 L2 B2 F U' L R2 B2 L B' U R U' L' U2 R' U' F F' D F U' F' D' F2 U2 L' B' R U D' B' U B U2 L2 U' F2 U2 L2 U' F' L D2 F2 D F (29) SOL: U' F U2 L' B' R D'
  INV: (U B' U B U2 L2 U' F2 U2 L2 U' F' L D2 F2 D F)'

  **U' F U2 L' B' R U D' B' U B U2 L2 U' F2 U2 L2 U' F' L D2 F2 D F

  **F' D F U' F' D' F U
  207 19 R' U' F D B2 D B2 F2 U B2 D L2 D' R' D' R' F' U2 L B' F2 U' L' R' U' F L B R D' R' D2 L R' F2 L U L' U' F' L2 F2 R U F (19) L B R - 2x2x1
  D' R' D2 -2x2x2
  L - +2x2x1
  (F' U' R')' - p2x2x3 +2x2x1
  R' F - pF2l
  (F2)' -F2l
  F L U L' U' F' - just P-OLL
  L2 - skip
  196 20 R' U' F D U B2 F2 L2 D R2 B2 D' B F' U2 B' L B' U L2 D B2 R' U' F U' B D R U' R' B2 L' D B R F D2 F' R' B2 F U' F' L' (20) U' B D - 2X2X1
  R U' R' - +2X2X1
  B2 L' D B' * F U' F' L' - 4E4C

  * B2 R F D2 F' R' B2
  193 28 R' U' F U B2 U' F2 D' R2 U F2 R2 D2 L B L' B' F R2 U L R2 D' U' R' U' F D F D2 F R' F2 B' U L' B' L' F L F' B' L2 F L F' L2 U L U' L' U' L2 B2 U2 (28) D F D2 F R' F2 - 2X2X2
  (U2 B2)' - +3 PAIRS
  B' U L' B2
  (L2 U L U L' U')'
  (B L' F L F' B' L2 F L F' L2 )'
  192 27 R' U' F B2 D F2 U B2 L2 B2 L2 U L B' F R' B R' U' L' R' D B' R' U' F F' L' F' R L' U L' B L2 U2 B' L U L F' L D' L B' R' B' L B' R B L' B2 (27) F' L' F' R - 2X2X1
  L' U L' B - +2X2X1
  L2 U2
  B' L U L F' L D' L - F2L-1
  B' R' B2 ** R B' - L3C
  ** - B L B' R B L' B' R'
  178 21 R' U' F U L2 U2 L2 B2 U' B2 R2 D U' R' F2 U R' D' B F' U2 L' D2 B R' U' F U' L2 R U' R' U' F2 B L B' U L2 D' L D B D' U B U L (21) (L' U' B' U' D B')' - 2X2X2
  U' - +PAIR
  (D' L' D L2 U' F2)' - pseudo f2l - edge
  L2 - F2L-EDGE
  (F2 B L' B' F2 U R U R')' - SOLVED
  177 27 R' U' F L2 F2 R2 D' L2 D' F2 D2 U L' F' L2 B2 U2 B L' B U L' R' U' F B2 U B' U' F D B' F L F' L' U' F' L' U2 F2 R F' U2 R2 B' R2 B R' F' U2 F' (27) 123
  176 27 R' U' F L2 F2 U2 B2 U2 R2 D' L2 D B2 L' R' D F' L R' U F D2 U' F R' U' F R' B R2 U2 F' U F B' R F B' D' F' B U' B' D B U F B' D2 F' D B' D F (27) R' B' R2 U2 - 2X2X1 + 2X2X1
  (D')' - 2X3X1 + 2X2X1
  F' U F B' R B' F D' F' D F D2 F' D B' D F D' - L3C

  R' B R2 U2 F' U F B' R B' F D' F' * D F D2 F' D B' D F
  * - B U' B' D B U B' D'
  175 23 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F B2 F U F D F R2 U L U' R2 U B L' U D' R U' D B L' B2 L (23) B2 - 2X2X1
  F U F D F - +2X2X1+EDGE
  U L B L' - +PAIR
  U D' R U' D - +EDGE
  B L' B2 L - L3C
  B2 F U F D F * U L B L' U D' R U' D B L' B2 L

  * R2 U L U' R2 U L' U'
  174 20 R' U' F U' L2 B2 L2 F2 R2 D L2 D F L F R' B2 D B D' F R U R' U' F B2 D' L' U2 F2 U2 F' L U' L2 U2 B L B' U' F2 L2 F2 U B (20) B2 D' L' - P2X2X2
  (B')' - 2X2X2
  U2 F2 U2 - 3 pairs on one side
  (U' F2 L2 F2)' -
  F' -
  L U' L2 U -
  U B L B' U' -
  173 26 R' U' F L2 D B2 D' U2 B2 F2 U' F2 U2 R D B F R D2 B L' U2 F' U' R' U' F R' F2 U' F2 U2 F' U' B' R2 L' D' L U D' F' U' R U F D R2 U' R B2 D' R (26) SOL R' F2 U' F2 U2 F' U'
  SOL B' R2 L' D' L U D' F' U' R U F D R2 U'
  INV R' D B2 R'
  172 31 R' U' F U B2 F2 R2 B2 F2 D F2 U R2 B L F' D B U L2 D U2 B2 R2 U' R' U' F B2 R B' R' L F' B L B2 D' F D B2 D' F' L D L2 D L' D' F2 D F' R F R' F D2 F' D' (31) B2 R B' R' L B - 2X2X2 +2 PAIRS
  F' L D' L D - 2X2X2+2X2X1+2X2X1
  L2 D L' D' - LAST PAIR
  F2 D F' R F R' F D2 F' D' - L3C

  B2 R B' R' L B F' L * D' L D L2 D L' D' F2 D F' R F R' F D2 F' D'
  * B2 D' F D B2 D' F' D
  172 23 R' U' F L2 D B2 U F2 D2 U' R2 U B' U F' L B' F2 U R F2 D R U' R' U' F D L2 B D' B' U2 F' B L2 F R B L2 F2 R L' U' R' L F L' U L (23) D L2 B D' R B - 2X2X2
  F2 L2 F2 L2 - 2X2X3
  R U' R' - p F2L-1
  (L' U' L2 F' L')' - L5C
  mentioned that F2 L2 F2 L2 can be replaced by L2 F2 - still L5C

  D L2 B D' R B L2 F2 R * U' R' L F L2 U L
  * L' U' R' L F L F' R L' U - HOOOOOOLY CRAP! best insertion I ever found
  D L2 B D' ** R B L2 F2 R L' U' R' L F L' U L
  ** B' U2 F' B L2 F
  171 25 R' U' F U F2 U' F2 U' B2 R2 B2 D2 R2 F L R2 U F D B R D2 F2 R' U' F F U2 D' R' D B' F L' B F L' B' U L2 F' R' F2 L D' R' D R D R L' (25) F U2 D' R' D B' - 2X2X2
  F L' B F L' B' U L2 - F2L-1
  F' R' F2 L D' R' D R D R L' - last pair+ skip
  170 29 R' U' F L2 F2 L2 D' L2 U' L2 R2 D B U' L' F U' R' D2 F2 L F U2 R' U' F F D L' U R2 L' B' L2 D B' L2 D L' F L F' D' F' D F L D' L' D2 F' D F L F' (29) Sol F D L' U R2 L' B' L2 D B' L2
  Inv F L' F' D' F D2 L D L' F' D' F D F L' F' L D'
  169 23 R' U' F L2 U' L2 D2 F2 R2 B2 R2 D2 L U B' R2 D2 L2 D L B D' L U' R' U' F B D' L2 D2 F L' U' R U2 D' L2 U D' B' R L' B' L' B R' B' L2 B' (23) B D' - 3 PAIRS
  L2 D2 F L' - 2 BLOCKS
  U' R U' - 2X2X2 +3X2X1
  D' U' L2 U D' -F2L-1
  B' L' B' L B' - L3C

  B D' L2 D2 F L' U' R U2 D' L2 U D' B' L' *** B' L B'
  *** - R B' L' B R' B' L B
  167 30 R' U' F U2 F2 U2 B2 R2 D' B2 U' L2 D L' F' R2 F' U2 R F' D U F R' U' F B' U' L U' L F' L F L F' L F B' L2 B' L D' R' D L2 D' R D B' D2 F' U L D' B (30) SOL B' U' L U' L F' L F L F' L F
  INV B' D L' U' F D2 B L B L2 B

  B' U' L U' L F' L F L F' L F B' L2 B' L' * B' D2 F' U L D' B
  * L2 D' R' D L2 D' R D
  167 23 R' U' F D2 L2 D' F2 L2 U L2 B2 U2 L U R2 U F' U' B D F2 L B' R' U' F R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' F U F' D' F U' F' L' D F' R F' U (23) (U' F R')' - PSEUDO 2X2X2
  R2 F' U' - 2X2X3
  D' L' D F' - F2L-2 BUT ACTUALLY 3C3E
  R2 F' * U' D' L' D F' R F' U
  -* L' U' D F2 U D' L'

  R2 F' L' U' D F2 U D' L' U' D' ** L' D F' R F' U
  -** D F U F' D' F U' F'
  167 28 R' U' F B2 D2 R2 D2 L2 F2 U R2 D B2 L F' U R F U B' L D R2 U2 R' U' F R2 F U2 D' R F L B' L' U2 D' R D' R' U2 L' B2 L' B2 L2 D2 B2 F U F2 D' B2 F (28) R2 F U2 D' R -1X2X3+ 2 PAIRS
  (F' B2 D F2 U' F') - PSEUDO 2X2X3
  F -2X2X3
  L B' L' - PSEUDO F2L-1 but nothing good from inv
  U2 D' R D' R' U2 - PAIRING BRW IN RIGHT ORIENTATION
  D2 B2 - 5C3E
  R2 F U2 D' R F L B' L' U2 D' R D' R' U2* D2 B2 F U F2 D' B2 F
  * L' B2 L' B2 L2
  166 24 R' U' F U2 F2 D U L2 B2 F2 U' B2 D' F' U2 R' F2 D' B' U' F' L' D2 U R' U' F U' F R F' U2 R' F R U F U F2 U F' U2 R2 D2 F' D R L B R' D2 (24) (D2)' premove
  (R B' L' R' D' F D2 R)' 2X2X3 + 2 PAIRS (didn't manage to use both of them in less than 30 moves final solution)
  F R U R2 F' * R F U F - F2L-1= 4E4C
  B2 L F' [D'] F L' B2
  Final solution F R U R2 F' B2 L F' D' F L' B2 R F U F R' D2 F' D R L B R' D2
  BUT!!!!

  I wanted to add an interesting solution with LL-skip in 27 but it went better than it was before I started writing solution:
  (D2)' premove
  (R B' L' R' D' F D2 R2 U2)' - 2x2x2+pair+2x2x1
  U' F R - F2l-1 no edge + orientation for RW and OW edges
  Then something like building pairs and inserting edge leads to complete skip
  F' U2 R' F R U F D R2 U R2 U D' F

  Final solution U' F R F' U2 R' F R U F D R2 U R2 U D' F U2 R2 D2 F' D R L B R' D2.... I thought it was the end, but then I watched WR reconstruction by Sebastiano and found (D R2 U R2 U D') here (don't know why I didn't mention it during the solution). (F2 U' F2 U')' is shorter and also cancels one move=) So the final solution
  U' F R F' U2 R' F R U F U F2 U F' U2 R2 D2 F' D R L B R' D2
  161 24 R' U' F L2 R2 D' B2 D2 L2 B2 F2 D' B2 F U' L' F2 U L R2 D' U B R' U' F L' F U L' R' F' R F B R2 U' L' U' L' F' L2 F2 L R' F L2 F' R F (24) L' F U L' R' F' R F B R2 U2 -2X2X3
  Normal pseudo F2L solution (F L F L) leads to parity, then I decided to sacrifice one 1x1x2 block to build Green-Red-White 2x2x1:
  U L' U' L' F' L2 F2 L F L2 - L3C
  L2 F' R' F L2 F' R F -SOLVED
  160 27 R' U' F D2 L2 D R2 F2 D F2 L2 D B2 R U L F D L' R F2 R' D B2 R' U' F L2 B' R' L' U2 D F2 R D F' R L' F2 L F' L B R D R' B' L' F2 L' F' L D (27) L2 B' R' L' U2 // 2x2x2
  D F2 R D F' R // 2x2x3
  L' F2 L F2 D F' L' F' L D // U perm
  L2 B' R' L' U2 D F2 R D F' R L' F2 L F2 D * F' L' F' L D
  *: D' F L B R D R' B' L' F'
  158 32 R' U' F D B2 R2 B2 U2 L2 U B2 F2 D2 R' U2 B2 R B2 R' B' L D R2 B' U2 R' U' F B2 L U' L' U L' B L' F' D2 F' D2 F L' D' L2 D2 U L' D L U' L' D L F' B' D' R' U2 F' D2 (32) inv D2 F U2// 2x2x1
  R D B F // pseudo 2x2x3
  L' D2 L D2 L2 D L// +2x2x1
  F' D2 F D2 F //
  L B' L U' L U L' B2 -L3C

  B2 L U' L' U L' B L' F' D2 F' D2 F L' D' L2 D2 * L' D2 L F' B' D' R' U2 F' D2
  *: U L' D L U' L' D' L
  153 28 R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L D2 B' U' B D2 B' U L' (28) sol F' R2 F' L'
  inv L B L' B2 R2 B' D' B R2 B' D2 // R F' R' F2 D' F' D2

  L3C

  F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L B' * L'
  *: B D2 B' U' B D2 B' U
  152 29 R' U' F U' R2 F2 U2 R2 U L2 U2 B2 D' L U' R' F2 R F' U B R2 F' R' U' F B2 D L2 D' B' U L R' U2 R2 F L' U2 L B2 R2 U' B2 F' R F L2 F' R' F' D' L2 F U (29) B2 D L2 D' - 2х2х1
  B' U L R' U2 R2 -2х2х3
  F L' U2 L F U - L3c3e

  B2 D L2 D' B' U L R' U2 R2 F L' U2 L *1 F U
  *1: B2 R2 U' B2 L2 F2 D' L2

  B2 D L2 D' B' U L R' U2 R2 F L' U2 L B2 R2 U' B2 L2 *2 F2 D' L2 F U
  *2: L2 F' R F L2 F' R' F
  151 26 R' U' F B2 L2 D' R2 U' L2 F2 D2 L2 U2 L' D2 F L' U2 L B2 D2 U B' R' U' F B U' R B R' U2 B R2 U2 R' B U F' B' D' B U' B' D U F L2 F B' L' U (26) (U' L B F' L2)' - 2X2X2
  (U' R U2 R2)' - 2X2X3
  (B' U2 R B' R' U B')' - Blue-white-orange pair + other edges permutation = L4C

  B U' R B R' U2 B R2 U2 R' * U L2 F B' L' U
  *: B U F' B' D' B U' B' U D F U'
  150 37 R' U' F U' L2 B2 D' L2 U' F2 U2 L2 B2 L' B' L R U2 L B' L2 U' F2 U2 R' U' F R D2 F R F2 U' L U2 D B' U R' U' B' R2 L2 F' U F R2 L2 B2 D2 B R D R' D' R' B' R2 D' R' B' D2 B2 R2 (37) R D2 F R F2 U' L U2 D B' U R' U' B2 D B'
  (R2 B2 D2 B R D R2 B R D R D' R' B' D2)'

  R D2 F R F2 U' L U2 D B' U R' U' B2 *1 D B' D2 B R D R' D' R' B' R2 D' R' B' D2 B2 R2

  *1 B R2 L2 F' U F R2 L2 B' D'
  150 27 R' U' F U F2 R2 B2 U2 B2 D' B2 F2 L2 F' R' U F2 D F2 R F D U' R' U' F L' U' L D' L' U L2 D L' D F' D F L' D' L' D L' F L2 D' F U' L2 R' U' B (27) INV B' U R L2 U F' D L2 F' L D' L D L F' D' F D' L D' L' D

  D' *1 L D L' D F' D F L' D' L' D L' F L2 D' F U' L2 R' U' B
  *1: D L' U' L D' L' U L
  150 29 R' U' F U2 R2 D2 B2 R2 B2 U F2 U' R D2 U2 B2 D2 B D U' B L' R2 U' R' U' F U B U2 B' U B U2 B' U2 R' U2 L F' L' F R' F R' F2 R' D2 L' D' B L' D L R F' (29) (F R' L' D' L B' D L D2 R F2 R F' R F' L F L' U2 R U2 B U2 B' U' B U2 B' U')'
  149 26 R' U' F B2 U L2 U' R2 D' U' F2 U2 L' F U' L U2 L F2 D R' F2 R' U' F U D R' F2 L B' L' F2 B' L D F' D' F D R' U2 R D' R' U2 L' D2 R D' L (26) U D R' L B' L' B' -2X2X2
  (L' D R' D2 R )' - +pair to blue layer
  (L F' D F D')' - +pair to red layer
  (L')' - L5C
  U D R' L *1 B' L' B' L D F' D' F *2 L' R' D2 R D' L
  *1: L' F2 L B' L' F2 L B
  *2: D R' U2 R D' R' U2 R
  148 26 R' U' F U' F2 U' R2 U2 F2 U' L2 R2 D2 F L' F2 L' B U' R' D L B D2 R' U' F U F D' U' F R F' U B' U L' B2 L2 B' L2 U B' U2 B U L U L' U B' L (26) U F D' -2X2X1
  U' F R F' -2X2X2
  U B' -2X2X3
  U L' (L') - F2L-1
  B2 L2 B' L2 - PAIR
  U B' U2 B U L U L' U B' - longest pair solution EVER +building 2x2x1 on the last layer =LL skip
  147 25 R' U' F R2 B2 F2 D L2 B2 L2 D' F2 D F L' U F R U' F U L B' U R' U' F U F L' F2 R F' R' F' U' R D' R' U D R2 D2 F' R' F2 R' B R F2 B' R' (25) U F L' -2X2X2
  F2 R F' R' - +2X2X1
  F' R D' R' D - +2X2X1
  R2 D2 F' R2 - -3E3C
  B R B' R' - L4E

  U F L' F2 R F' R' F' * R D' R' D R2 D2 F' R2 B ** R B' R'
  *: U' R D' R' U R D R'
  **: B' R F2 R' B R F2 R'
  145 29 R' U' F R2 D2 U R2 F2 R2 B2 D2 U' B2 R' U L2 D' L R2 B' R B R' F U R' U' F U R2 B' L R B2 R' B L F' U2 B U' B' U2 F L' U' B' L2 U L U2 R U R2 D U' R' (29) sol: U R2
  inv: R U D' R2 U' R' - 2x2x2+ 3 pairs
  inv: U2 L' U' L2 - pseudo 2x2x3
  sol: B' L - pseudo F2l -1
  inv: B U - F2l -1
  sol: R B2 R' B - just tried to save pairs for inv but mentioned 4e4c situation, both 4-cycles
  sol: (L F' U2 B) U' (B' U2 F L') tried to put it inside the solution but didn't find anything better than this one.
  145 26 R' U' F R2 D' R2 D' B2 U R2 B2 U2 B D' B F2 D2 F' U2 R2 U' R' U R' U' F F' U' B L' U2 L' B' U' L U L' D L D B2 D B' D2 B D' B D2 B' D B D' (26) F' U' B L' U2 - 2X2X2
  L' B' U' L U - 2X2X3
  L' D L D B2 D B' D2 B2 - F2L-1
  B' D' B D2 B' D B D' - Last pair LL skip
  145 28 R' U' F R2 B2 F2 D2 U' L2 U2 L2 F2 R2 B' D2 U2 R2 D L' R2 U B R F' U' R' U' F R' U' B R L' U2 D2 B R U' L' U R U' L U F2 L U L' F2 B2 R' F' R' F R' B' (28) R' U' B R L' U2 - 2X2X2 + 2 pairs
  D2 B R' - 2x2x3 + pair
  R' B2 R D B' - F2L - corner
  B R2 F' R' F R' B' - OLL

  R' U' B R L' U2 D2 B R2 * B2 R D R2 F' R' F R' B'
  *: R' U' L' U R U' L U


  R' U' B R L' U2 D2 B R U' L' U R U' L U B2 R D ** R2 F' R' F R' B'
  **: D' R' F2 B2 L U L' F2 B2 R
  144 28 R' U' F U' F2 D2 B2 R2 D' B2 F2 U L' U' L2 R B' F' D' L D F' R' U' F R U L B U F2 U D2 B U' B' D' U' L U L' D' U' B' U B2 U2 L' F' L' F U' F' (28) R - 2 pairs
  U L U - 2x2x1
  B2 F2 - just 2 more blocks
  U2 L' F' L' F U' F' - solving green layer and 2x2x2 with White-blue-orange.

  Now we have twisted corner + corner 3 cycle + edge 3 cycle
  Didn't find any good insertion for edge 3 cycle, decided to put YB edge on it's place, replacing the twisted corner with something else.
  L R B D' B' D R' L'

  Now two 3 cycles.
  R * U L U B2 F2 U2 L' F' L' F U' F' L R B D' B' D R' L'

  *: R2 U L' U' R2 U L U'
  _______________________________________

  R' U L' U' R2 U L2 U B2 F2 * U2 L' F' L' F U' F' L R B D' B' D R' L'

  *: B' U F2 U' B U F2 U'
  115 21 R' U' F D L2 D B2 L2 B2 D' U' R2 D R' D B F U2 F2 D R2 U B' L' R' U' F L U' L' U' B' L' B L R D2 R' B2 L B' L' B' D' B D2 B' D2 (21) L U' L' U' - 2x2x2
  B' L' B L - 2x2x3
  R D2 R' B2 L B' L' - 2x2x1 (красный-белый-синий)
  B' D' B D2 B' D2 -конец
  111 28 R' U' F D2 U' B2 D L2 U' B2 F2 U' B2 L D R' U F U B L2 B D' F R' U' F L2 B L' U F' D2 L2 D' L U2 R' B' D B R D B U R' U' B2 L' F D F' L B D2 (28) L2 B L' - 2X2X1
  U F' - 3X2X1
  D2 L2 D' L U2 - 2X2X3
  R' B' D B R D - псевдо F2L
  Доворот с обратной D2, вернуться в начало
  B U R' U' B2 L' F D F' L B D2 последний слой до скипа, убил 30 минут, но довертел.
  111 18 R' U' F U' L2 U L2 U' R2 D2 F2 R2 D' L' B' U B2 R F2 D2 F' U B2 R' U' F D2 U R D L2 D2 R' F R F2 B U2 R' D' R2 D2 B' D2 (18) Я 40 минут пытался придумать что-то короче 33 ходов, используя существующий сине-оранжево-белый блок, но как-то криво выходило с очень неудобными коммутаторами, которые никак не сокращали сборку.
  Поэтому сначала D2 - пара синий-красный-белый
  U R D - пара белый-красный-зелёный
  Дальше смотрим на бело-зелено-оранжевый угол, создаем к нему пару - L2 D2
  Осталось очень много места занято блоками, новые создать не получается без разведения старых. Этап создания блока 2х2х1 из красного, белого и синего ни к чему не привёл, поэтому решил сделать R/F пиф-паф - R' F R F'.
  Дальше много вариантов комбинаций блоков. Выбрал самый неразрушительный. По итогу он не разрушил ничего:
  F' - 2х2х1 желтый-синий-оранжевый
  B - зеленый-оранжевый-белый
  U2- 2x2x2 белый-зеленый-оранжевый
  R' D' R2 - 2х2х3
  D2 B' D2 ... Не думаю, что нужно объяснять
  109 35 R' U' F U F2 U2 B2 R2 B2 F2 U' R2 D2 B U2 L' B F' U' L D B2 F L2 U' R' U' F U R U' R' B' F L B2 U L' F U R' B2 R L' B L B' R' B R L U B U' B' R L' B D B' D' R' B (35) U R U' R' B' F L B2 U L' F U - cross+ 2 pairs
  R' B2 R L' B L - 3 pair
  B' R' B R - 4 pair
  L U B U' B' R L' B D B' D' R' B - OLL +skip
  108 33 R' U' F B2 R2 U' R2 B2 D' B2 U2 L2 F L' B D F2 U2 B' F' L' B2 U2 R' U' F L D' R D2 L' D L D2 R' B D B' D' L' B' D' B D2 B' D2 B D' R' B' L D' B' D R F D' L' R (33) С обратной стороны:
  1. R' L D F' R' D' B D L' B R ---- крест + 3 пары
  2. D B' D2 B D2 B' D B ---- последняя пара
  3. L D B D' B' L' ---- OLL мягкий знак
  4. L R D2 L' D' L D2 R' D L' ---- лямбда
  104 34 R' U' F R2 F2 U L2 F2 U R2 B2 D2 L B2 U' F' D R U2 B' D' L' U' R' U' F R' U L' U2 R U' R' U2 L R B' R B' R' U' B R' B R B' D B' D' R U' F' U L2 F2 B R2 U' L' U' (34) (R U' F' U L2 F2 B R2 U' L' U')' - дабл х-кросс
  (R' B R B' D B' D')' - 3я пара
  (B' R B' R' U' B)' - покрутил и собрал не то, что хотел, но типа скип олл на белой стороне.
  Дальше лямбда